Regulamin uczestnictwa w szkoleniu otwartym

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkolenia jest Iga Mościchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WITFLOW Iga Mościchowska z siedzibą we Wrocławiu (54-402), ul. Baskijska 10/2, nr REGON: 021253041 – zwanym dalej WITFLOW.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 3. Uczestnik - osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§ 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia za pośrednictwem strony www.witflow.com  lub pisemne zgłoszenie mailem  na adres: im@witflow.com
 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia pracownik WITFLOW skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszenia. WITFLOW nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.
 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy WITFLOW a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 4. Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są według ustalonego przez WITFLOW programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej  oraz www.witflow.com.

§ 3. Informacje organizacyjne dotyczące szkolenia

 1. Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) WITFLOW przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej co najmniej na 7 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia.

§ 4. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić WITFLOW w formie pisemnej: listem elektronicznym lub pocztą najpóźniej 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). WITFLOW wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane.
 2. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu.
 3. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

§ 5. Zmiana terminów szkoleń

 1. W przypadku szkoleń otwartych WITFLOW zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników (tj. 8 osób). Jeżeli Organizator odwoła szkolenie, to Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty, w ciągu 7 dni od przekazania informacji Uczestnikowi.
 2. WITFLOW ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca szkolenia.
 3. Jeżeli WITFLOW zmieni termin szkolenia, to Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty, albo możliwość udziału w szkoleniu w zmienionym terminie. Uczestnik może zdecydować, z której opcji chce skorzystać.

§ 6. Zmiana miejsca szkolenia

 1. W szczególnych przypadkach WITFLOW zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca (w obrębie tej samej miejscowości), w którym odbędzie się szkolenie, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

§ 7. Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

 1. Szkolenia otwarte prowadzone przez WITFLOW są odpłatne.
 2. Wysłanie zgłoszenia online lub mailem jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie www.witflow.com.
 3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia WITFLOW do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres.
 4. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przed szkoleniem. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić na podstawie przesłanej faktury pro forma, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (zaznaczając na przelewie numer faktury pro formy). W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu.Faktura VAT wystawiana jest po wpłynięciu środków na konto Organizatora.
 5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W przypadku braku opłaty na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, faktura proforma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej wraz z informacjami organizacyjnymi (7 dni przed terminem szkolenia).
 6. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, 1 godzinę konsultacji indywidualnej z trenerem (drogą telefoniczną lub mailową do wykorzystania w ciągu roku od dnia szkolenia) oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i lunchu uczestników szkolenia chyba, że oferta konkretnego szkolenia stanowi inaczej.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez WITFLOW, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Przesłanie formularza zgłoszenia online lub mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez WITFLOW. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych.
 2. Przechowywane przez WITFLOW dane osobowe mogą być przekazywane:
  - Organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych, księgowe lub usługi IT.
  - Dostawcom technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud based software), a także podmiotom świadczącym usługi hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.
  - Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu informacji lub świadczeniu usług.
  - Biegłym rewidentom i innym doradcom profesjonalnym.
  - Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
  - Dane mogą być udostępniane jedynie prowadzącym dane szkolenie jak i naszym pracownikom administracyjnym.
 3. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas szkolenia oraz wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań z jego wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej WITFLOW.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez WITLOW w celu realizacji usług i do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż 6 lat licząc od końca roku w którym dane zostały podane. Brak podania danych wyklucza możliwość świadczenia usługi szkoleniowej.
 5. Administratorem danych  jest Iga Mościchowska  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WITFLOW Iga Mościchowska  z siedzibą we Wrocławiu (54-402), ul. Baskijska 10/2 nr REGON: 021253041
 6. Wszelka korespondencja związaną  z realizacją praw podmiotów winna być kierowana przez wysłanie korespondencji papierowej lub maila im@witflow.com.
 7. Aktualizacji przekazanych danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres korespondencyjny lub mailem na adres  im@witflow.com.
 8. WITLOW informuje, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000.

§ 10. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 stycznia 2019 roku.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez WITFLOW, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.witflow.com.

Masz dodatkowe pytania?
Interesuje Cię szkolenie dla firmy?

Skontaktuj się ze mną. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

Zapisz się do powiadomień, a informacje o nowych szkoleniach i materiały edukacyjne dostaniesz prosto na maila. Zero spamu.